2014_02_26_09_04_20.png

stanovy slovenského zväzu olejninárov

 

slovenský zväz olejninárov je dobrovoľná organizácia založená podľa 6. zákona č.83/1990 o združovaní občanov

 

 

Článok 1

Členstvo vo zväze

Členmi sú právnické osoby, družstevné, štátne, nákupné organizácie, semenárske podniky, organizácie spracovateľského priemyslu, výrobcovia mechanizácie, výskumné ústavy a fyzické osoby.

 

Článok 2

Základné údaje

 

1. Členské organizácie uvedené v Čl.1 týchto stanov a fyzické osoby zriadili Slovenský zväz olejninárov (ďalej len Zväz). Sídlo Zväzu je: Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava.

2. Zväz vzniká ako právnická osoba nezapisujúca sa do obchodného registra.

3. Zväz je dobrovoľnou organizáciou

 

Článok 3

Úlohy a činnosť zväzu

 

1. Zastupuje záujmy členov Zväzu pri tvorbe a realizácii agrárnej politiky Slovenskej republiky.

2. Členom Zväzu zabezpečuje:

i. Najnovšie informácie o pestovaní olejnín, ktoré budú sústavne doplňované novými overenými výsledkami vedecko-technického pokroku a získanými skúsenosťami z poľnohospodárskej praxe.

ii. Konzultácie a posudzovanie „Projektov pestovania olejnín“

iii. Zakladanie a vyhodnocovanie poloprevádzkových pokusov na základe vypracovaných metodík v oblasti skúšania agrotechniky, odrôd, racionálnej výživy, integrovanej ochrany rastlín, regulátorov rastu a desikantov s prihliadnutím k potrebám ekológie

iv. V spolupráci s poprednými odborníkmi odborné školenia pracovníkov členských organizácii

v. V spolupráci s výrobcami a dodávateľmi mechanizácie overovanie jej technologickej vhodnosti pre pestovanie a zber

vi. Kontrola porastov olejnín s cieľom uskutočnenia operatívnych zásahov do porastov k realizácii maximálnej produkcie a vysokej kvality

vii. Uplatnenie olejnín v alternatívnom využívaní /výroba MERO/

3. Sprostredkovanie obchodných kontaktov medzi pestovateľmi olejnín, osivárskymi firmami, nákupnými organizáciami a spracovateľskými organizáciami.

4. Zväz spolupracuje so Slovenskou poľnohospodárskou komorou.

5. Obhajuje záujmy členov Zväzu prostredníctvom delegovaných zástupcov v ústredných a samosprávnych orgánoch a profesných inštitúciách (komisiách).

Článok 4

Majetok a financovanie zväzu

 

Zväz je povinný riadne hospodáriť s majetkom, ktorý nadobudol pri svojom vzniku a v priebehu svojej činnosti.

Majetok môže byť Zväzu odňatý len v prípadoch a za podmienok stanovených zákonom.

Zväz zabezpečuje svoje hospodárenie s týmito prostriedkami:

 

Členskými príspevkami od členov Zväzu:

Ročná výška členského príspevku je určená:

 

Všetci členovia platia členský príspevok na návrh predstavenstva, ktorý predloží na schválenie Valnému zhromaždeniu pre príslušný rok:

 

Splatnosť členských príspevkov je:

 

Do 31.10. príslušného roka.

 

Vlastnými zdrojmi:

Z prevodu zostatkov finančných prostriedkov a z finančných výnosov

 

Cudzími zdrojmi:

Darmi a sponzorskými príspevkami od členov a nečlenských organizácií.

 

 

 

Článok 5

Práva a povinnosti členov Zväzu

1. Členovia Zväzu majú tieto práva:

i. Navrhovať zástupcov do Predstavenstva Zväzu

ii. Zúčastňovať sa činnosti Zväzu

iii. Žiadať Kontrolnú komisiu o prešetrenie závad v činnosti Zväzu

iv. Vystúpiť zo Zväzu

2. Členovia Zväzu majú tieto povinnosti:

i. Plniť záväzky vyplývajúce zo Stanov Zväzu

ii. Včas uhradiť členské príspevky

iii. Vzájomne medzi členmi dodržiavať zmluvné vzťahy

iv. Plniť uznesenia Valného zhromaždenia a Predstavenstva Zväzu

 

 

 

Článok 6

Orgány zväzu

 

1. Členovia Zväzu riadia a spravujú záležitosti Zväzu prostredníctvom jeho orgánov.

2. Orgány Zväzu sú:

 

i. Valné zhromaždenie

ii. Predstavenstvo

iii. Kontrolná komisia

iv. Výkonný tajomník

 

Valné zhromaždenie

 

i. Je najvyšším orgánom Zväzu

ii. Schádza sa najmenej jedenkrát za dva roky

iii. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva s uvedením dôvodu Kontrolná komisia

iv. Valné zhromaždenie zvoláva predseda min. dva týždne (14dní) vopred zaslaným písomným pozvaním s uvedením programu rokovania

 

 

Valné zhromaždenie volí:

1. Členov Predstavenstva na obdobie troch rokov v počte 9+2 náhradníci

2. Členov Kontrolnej komisie na obdobie troch rokov v počte 3+1 náhradník

Valné zhromaždenie schvaľuje:

i. Stanovy Zväzu a ich zmeny, program rokovania a volebný poriadok

ii. Správu o hospodárení a rozhoduje o majetkovom vyrovnaní Zväzu s členmi pri zániku Zväzu

 

Valné zhromaždenie rozhoduje:

i. O vylúčení člena zo Zväzu

ii. O finančných operáciách prevyšujúcich čiastku 8.298,48 Eur (t.j. čiastku 250 000,00Sk) prepočítaná konverzným kurzom 1EUR = 30,126 SKK)

 

Valné zhromaždenie prerokováva:

i. Vystúpenie člena zo Zväzu

ii. Prijímanie nových členov do Zväzu

 

Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná najmenej nadpolovičná väčšina zástupcov členov Zväzu. K platnosti uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných zástupcov. V prípade, že Valné zhromaždenie nie je uznášania schopné predsedajúci rozpustí Valné zhromaždenie a zvolá náhradné Valné zhromaždenie.

K platnosti uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných zástupcov náhradného Valného zhromaždenia.

 

Predstavenstvo

i. Volí predsedu a jeho podpredsedu zo zvolených členov Predstavenstva

ii. Menuje a odvoláva výkonného tajomníka

iii. V období medzi zasadaním valného zhromaždenia riadi činnosť Zväzu

iv. Vypracováva plány činnosti zväzu

v. Predkladá Valnému zhromaždeniu Správu o hospodárení ku schváleniu

vi. Predkladá Valnému zhromaždeniu návrh na majetkové vysporiadanie Zväzu s členmi Zväzu pri zániku Zväzu

vii. Schvaľuje pravidlá vnútornej organizácie Zväzu

viii. Menuje likvidátorov Zväzu

ix. Schvaľuje prijatie nových členov do Zväzu

x. Predkladá Valnému zhromaždeniu ku schváleniu návrh na zmenu predmetu činnosti Zväzu

xi. Predstavenstvo prerokováva a schvaľuje finančné operácie a ich plnenie, pokiaľ prevyšujú čiastku 1.659,70 Eur (t.j. čiastku 50 000,00Sk prepočítaná konverzným kurzom 1 EUR = 30,126 SKK) a týkajú sa činnosti Zväzu.

xii. Predstavenstvo je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov Predstavenstva. Predstavenstvo sa schádza jedenkrát za šesť mesiacov.

xiii. Predstavenstvo sa schádza vždy, ak to požaduje najmenej 1/3 členov Predstavenstva, Kontrolná komisia alebo predseda Predstavenstva.

xiv. Predstavenstvo rozhoduje o výške odmeny za výkon funkcie členov volených orgánov Zväzu a výkonného tajomníka.

 

 

 

Predseda predstavenstva

 

V čele Predstavenstva je predseda, ktorý je štatutárnym zástupcom Zväzu. Riadi činnosť Zväzu a Predstavenstva. Pripravuje spoločne s výkonným tajomníkom rokovanie Predstavenstva a Valného zhromaždenia. Riadi rokovanie Predstavenstva. Predseda, podpredseda a výkonný tajomník vo vzťahu k finančným operáciam majú podpisové právo do výšky 1.659,70 Eur (t.j. čiastka 50 000,00 Sk prepočítaná konverzným kurzom 1 Eur = 30,126 SKK). V prípade neprítomnosti predsedu zastupuje podpredseda.

 

Kontrolná komisia

 

Kontroluje každú činnosť Zväzu, dodržiavanie disciplíny a plnenie povinnosti členov Zväzu. Je kontrolným orgánom Zväzu a za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu, ktorému podáva správu o svojej činnosti. Volí si svojho predsedu, ktorý riadi činnosť komisie. Funkciu v kontrolnej činnosti nemôžu zastávať členovia Predstavenstva. Kontrolná komisia môže k svojej činnosti prizvať odborných pracovníkov z členov Zväzu. Ak sa zúčastnia títo pracovníci schôdze Kontrolnej komisie, majú len poradný hlas. O každej revízii, prípadne o prešetrení sťažnosti spíše Kontrolná komisia správu, v ktorej uvedie závady s návrhom na odstránenie. Je povinná každoročne vykonávať revíziu hospodárskej činnosti Zväzu a predložiť ju na rokovanie Valnému zhromaždeniu.

 

 

 

Článok 7

Vznik a zánik členstva

 

1. Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky  a jej schválenia Predstavenstvom Zväzu. Nový člen sa v záväznej  prihláške zaväzuje dodržiavať Stanovy Zväzu.

2. Členstvo vo zväze zaniká vystúpením, vylúčením, zánikom členskej organizácie alebo zrušením Zväzu.

3. Člen môže byť vylúčený, ak si sústavne neplní povinnosti voči Zväzu.

4. Členovi môže byť ukončené členstvo rozhodnutím Predstavenstva.

5. Zväz môže byť zrušený rozhodnutím valného zhromaždenia, ak nie je ďalšia činnosť Zväzu spoločenský účelná. Pri zrušení Zväzu určí Predstavenstvo likvidátora. Po dobu likvidácie užíva Zväz svoj názov s dodatkom označujúcim likvidáciu po menovaní likvidátora prestanú pôsobiť orgány Zväzu.

 

 

 

Článok 8

Spôsob majetkového vysporiadania pri zániku Zväzu

1. Členovia sa zaväzujú uhradiť prípadný schodok v hospodárení, ktorý bude pri zániku Zväzu zistený, nanajvýš však čiastku nepresahujúcu nedoplatok členského príspevku.

2. Základný majetok a zostávajúce finančné prostriedky na účte Zväzu budú členom vrátené v pomere k ich zaplatených členských príspevkov najneskôr do 12 mesiacov odo dňa zániku Zväzu.

 

Článok 9

Všeobecné ustanovenia

1. Stanovy boli schválené Valným zhromaždením.

2. Stanovy možno meniť len na základe uznesenia valného zhromaždenia.

3. Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením  na valnom zhromaždení dňa 10.5.2016

 

 

 

 

Článok 10

Doterajšie stanovy

Stanovy slovenského zväzu olejninárov Bratislava, zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 16.4.2010 pod číslom spisu: VVS/1-900/90-5977-4 strácajú platnosť.

 

 

Na stiahnutie:

Stanovy zo dňa 14.6.2017

Prihláška