2014_02_26_09_04_20.png

Profil zväzu

Slovenský zväz olejninárov bol založený 21.2.1991 ako dobrovoľná organizácia svojich členov, založená podľa § 6 Zákona č. 83/1990 o združovaní občanov. Zväz je právnická osoba nezapisujúca sa do Obchodného registra.

Slovenský zväz olejninárov, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava

Členmi Zväzu sú fyzické osoby, ktoré zastupujú:

  • poľnohospodársku prvovýrobu
  • spracovateľov olejnín
  • obchodníkov s olejninami
  • semenárov a výrobcov mechanizácie
  • školstvo a výskum


Štatutárnym zástupcom Zväzu je predseda a podpredseda.